Статут

1. Загальні положення

1.1. МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ ТА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – МЦГР ШР) є аварійно-рятувальним формуванням центрального підпорядкування ДСНС із статусом державної аварійно-рятувальної служби, що проваджує освітню діяльність з метою підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, є правонаступником Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код ЄДРПОУ 33879077).

1.2. МЦГР ШР у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері гуманітарного розмінування, рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності аварійно-рятувальних служб, професійно-технічної освіти, наказами МВС, ДСНС та цим Статутом, який затверджується наказом ДСНС.

1.3. Засновник МЦГР ШР – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

1.4. МЦГР ШР підпорядкований Голові ДСНС.

1.5. МЦГР ШР призначений для виконання заходів із гуманітарного розмінування, комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення та територій від них, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних, відновлювальних робіт (далі – НС), участі у заходах територіальної оборони та антитерористичної діяльності, у виконанні інших завдань та заходів у сфері протимінної діяльності в межах визначених повноважень на території України та за її межами, а також надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.6. МЦГР ШР у мирний час та в особливий період виконує завдання:

1.6.1. З комплексу заходів у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

1.6.2. З запобігання, реагування та ліквідації НС, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

1.6.3. З підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту.

1.7. За організаційно-правовою формою господарювання МЦГР ШР є державною організацією. Діяльність МЦГР ШР здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

1.8. МЦГР ШР є бюджетною установою, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.9. МЦГР ШР є юридичною особою і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.10. МЦГР ШР має право укладати договори та угоди, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства. МЦГР ШР не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС, відповідно ДСНС не несе відповідальності за зобов’язаннями МЦГР ШР.

1.11. Залучення МЦГР ШР до виконання завдань та заходів у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування, ліквідації наслідків НС, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.12. Вирішення покладених на МЦГР ШР завдань забезпечує його керівництво.

1.13. МЦГР ШР функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового і начальницького складу та працівників.

1.14. Особовий склад МЦГР ШР складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які комплектуються на контрактній основі та працівників. Слухачами МЦГР ШР є особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники ДСНС, а також інші особи, які зараховані до МЦГР ШР для проходження навчання.

1.15. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівникам, які відповідно до своїх службових та посадових обов’язків залучаються до гуманітарного розмінування, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно із чинним законодавством.

1.16. Повне найменування МЦГР ШР:

українською мовою  ̶

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ ТА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

англійською мовою  ̶

INTERREGIONAL CENTER FOR HUMANITARIAN DEMINING AND RAPID RESPONSE OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

1.17. Скорочене найменування:

українською мовою  ̶

МЦГР ШР ДСНС України

англійською мовою  ̶

ICHDRR of SESU

Юридична адреса:

с. Ватутіне, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63212

2. Структура МЦГР ШР

2.1. Організаційна структура МЦГР ШР складається з управління, основних підрозділів та підрозділів забезпечення.

2.2. Дислокація, організаційна структура, штат МЦГР ШР за поданням його начальника, погодженням із структурними підрозділами апарату ДСНС затверджується Головою ДСНС та вводиться в дію наказом ДСНС.

3. Мета та принципи діяльності МЦГР ШР

3.1. Метою діяльності МЦГР ШР є:

3.1.2. Проведення комплексу заходів у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

3.1.3. Запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій від НС.

3.1.4. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт.

3.1.5. Захист навколишнього природного середовища, локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

3.1.6. Організація діяльності з надання освітніх послуг відповідно до ліцензії МОН України з підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, а також фізичних та юридичних осіб на договірній основі.

3.2. Принципами діяльності МЦГР ШР є:

3.2.1. Обов’язкове та першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню НС техногенного та природного характеру, мінімізацію їх негативних наслідків.

3.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації протимінної діяльності, запобігання НС і реагування на них.

3.2.3. Проведення обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності

МЦГР ШР на договірних умовах згідно чинного законодавства.

3.2.4. Безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення.

3.2.5. Пріоритетність завдань, пов’язаних із здійсненням професійної (професійно-технічної) освіти у сфері цивільного захисту, рятуванням життя людей та збереженням довкілля, виконанням заходів цивільного захисту, протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

3.2.6. Постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу та удосконалення педагогічної майстерності викладацького складу.

3.2.7. Комплектування особового складу за станом здоров’я, створення необхідних умов для постійного підтримання належного фізичного та психологічного стану особового складу, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.

3.2.8. Взаємодія з органами управління та підрозділами ДСНС та силами цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням Єдиної державної системи цивільного захисту.

3.2.9. Розвиток наявних можливостей МЦГР ШР як центру гуманітарного розмінування для виконання завдань на території України та за її межами.

3.2.10. Пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей та збереженням довкілля.

4. Права та обов’язки МЦГР ШР

4.1. МЦГР ШР має право:

4.1.1. Брати участь в розробленні та виконанні державних цільових, регіональних і галузевих програм у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

4.1.2. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

4.1.3. Надавати в установленому законодавством порядку платні послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності МЦГР ШР.

4.1.4. У порядку, визначеному законодавством, встановлювати ціни за освітні та інші послуги, що здійснюються на договірній основі.

4.1.5. Укладати договори із залученням для виконання робіт інших підприємств, установ та організацій.

4.1.6. Одержувати вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на МЦГР ШР завдань.

4.1.7. Виконувати на договірних умовах роботи з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів, вибухові роботи, які не пов’язані із ліквідацією наслідків НС, відпрацьовувати технічну документацію щодо виконання підривних робіт, здійснювати перевезення та утилізацію боєприпаси шляхом підриву.

4.1.8. Проводити профілактичні роботи на об’єктах і територіях, що обслуговуються МЦГР ШР з метою запобігання виникнення аварій та НС.

4.1.9. Проводити вибухові роботи під час ліквідації наслідків НС або під час загрози їх виникнення (руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчування дерев та їх залишків, розроблення ґрунтів і порід, гасіння лісових пожеж шляхом утворення мінералізованих смуг, ліквідацію крижаних заторів і здійснення заходів, пов’язаних із захистом гідротехнічних споруд під час льодоходу тощо) відповідно до вимог чинного законодавства.

4.1.10. Приймати участь у межах повноважень в утилізації боєприпасів, непридатних до використання та зберігання, а також відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань.

4.1.11. Розробляти проекти нормативних та інших документів з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

4.1.12. Залучати до проведення розслідувань інцидентів із вибухонебезпечними предметами необхідних спеціалістів.

4.1.13. Безперешкодного доступу особового складу на об’єкти і території з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС.

4.1.14. Вимагати від осіб, які перебувають у зоні НС, додержання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

4.1.15. Залучати у разі виникнення НС у встановленому порядку необхідних спеціалістів, у тому числі з науково-дослідних установ та навчальних закладів, для надання консультацій з питань проведення аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС.

4.1.16. Брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС та розроблення заходів щодо їх запобігання, розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових програм попередження НС і підвищення рівня техногенної безпеки.

4.1.17. Вимагати від відповідальних посадових осіб виконання заходів щодо ліквідації наслідків НС, захисту населення і територій, припиняти дії, що перешкоджають підрозділам МЦГР ШР виконувати поставлені завдання.

4.1.18. Проводити під час ліквідації наслідків НС документування, фото та відеозйомку.

4.1.19. В установленому порядку тимчасово забороняти або обмежувати рух транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони НС, а також доступ громадян на окремі об’єкти та території.

4.1.20. За запрошенням установ, організацій та органів місцевого самоврядування брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС.

4.1.21. На закупівлю вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС) та зберігання їх на території МЦГР ШР та в інших установах відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.1.22. На зберігання вибухових матеріалів від інших підприємств, установ та організацій на договірних засадах.

4.1.23. Брати участь у роботах із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування, демеркурізації будівель, споруд і територій.

4.1.24. Брати участь у локалізації та ліквідації лісових і торф’яних пожеж.

4.1.25. Брати участь у підриві льодових заторів, які загрожують гідротехнічним спорудам, під час весняного льодоходу.

4.1.26. Брати участь у локалізації аварій на енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мережах.

4.1.27. Здійснювати перевезення інженерної та іншої спеціальної техніки під час ліквідації наслідків НС.

4.1.28. Проводити розвідку джерел води, буріння свердловин,лабораторнийаналіз води, очистку забрудненої води та обладнувати пункти водопостачання.

4.1.29. Проводити експрес лабораторний аналіз проб ґрунту, повітря та води на вміст небезпечних хімічних речовин, спектрометричний аналіз радіоактивних речовин у пробі.

4.1.30. Збирати, транспортувати та нейтралізовувати небезпечні відходи.

4.1.31. Проводити спеціальні заходи із нейтралізації небезпечних хімічних речовин на ділянках місцевості, доріг і споруд.

4.1.32. Проводити підводно-вибухові, підводно-пошукові і підводнотехнічні роботи, обстеження гідроспоруд та затоплених об’єктів, місць масового відпочинку людей, підйом предметів з дна водних акваторій.

4.1.33. Брати участь у формуванні разом з ДСНС обсягів прийому слухачів з урахуванням потреб і замовлень територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування.

4.1.34. Визначати форми і методи проведення навчально-виробничого процесу.

4.1.35. Надавати майно в оренду згідно з чинним законодавством.

4.1.36. Здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

4.1.37. Надавати послуги з централізованого опалення, постачання води, водовідведення, електропостачання, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.2. До обов’язків МЦГР ШР належать:

4.2.1. Участь у плануванні заходів протимінної діяльності;

4.2.2. Управління інформацією щодо протимінної діяльності в межах повноважень;

4.2.3. Забезпечення функціонування системи управління якістю розмінування, здійснення сертифікації операторів протимінної діяльності та інспектування розмінованих територій;

4.2.4. Подання до національного органу з питань протимінної діяльності пропозицій щодо національної стандартизації у сфері протимінної діяльності;

4.2.5. Здійснення опробування та впровадження національних стандартів протимінної діяльності;

4.2.6. Впровадження єдиної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, що залучаються до розмінування;

4.2.7. Забезпечення збору даних щодо інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення;

4.2.8. Залучення експертів до проведення розслідувань інцидентів з вибухонебезпечними предметами;

4.2.9. Здійснення контролю стану маркування небезпечних ділянок;

4.2.10. Проведення інформування населення про ризики, пов’язані із вибухонебезпечними предметами;

4.2.11. Наукове та науково-технічне забезпечення протимінної діяльності в межах повноважень;

4.2.12. Надання звітності до національного органу з питань протимінної діяльності;

4.2.13. Здійснення збору даних щодо потреб цивільного населення у сфері протимінної діяльності;

4.2.14. Організація функціонування МЦГР ШР у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу завдань у сфері протимінної діяльності, аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.

4.2.15. Організація і проведення в Україні та за її межами комплексу заходів із гуманітарного розмінування в межах повноважень та відповідно до національних та міжнародних стандартів протимінної діяльності.

4.2.16. Здійснення в межах повноважень контролю якості виконання завдань і заходів з гуманітарного розмінування та інспектування розмінованих територій.

4.2.17. Підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення гуманітарного розмінування, аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт, координація дій у процесі використання залучених сил і засобів інших аварійних та аварійно-рятувальних служб.

4.2.18. Участь у визначенні рівнів ризику за можливими наслідками НС у процесі експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

4.2.19. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування.

4.2.20. Участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту в зоні відповідальності об’єктів і територій на випадок виникнення НС.

4.2.21. Участь в оцінці стану готовності об’єктів, що обслуговуються МЦГР ШР, до проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах НС.

4.2.22. Розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями керівника з ліквідації НС.

4.2.23. Створення кадрового резерву з метою оперативного комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу.

4.2.24. Створення інформаційного банку даних про стан небезпечності об’єктів підвищеної небезпеки, що обслуговуються МЦГР ШР.

4.2.25. Визначення разом з ДСНС, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.2.26. Участь у розробленні та виконанні державних цільових, регіональних і галузевих програм попередження надзвичайних ситуацій і підвищення рівня техногенної безпеки.

4.2.27. Створення матеріально-технічних резервів для забезпечення проведення в автономному режимі виконання завдань за призначенням.

4.2.28. Забезпечення в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах, захист законних прав щодо безпеки інформації та персональних даних особового складу МЦГР ШР в процесі інформаційної діяльності, а також у взаємовідносинах із іноземними та іншими організаціями.

4.2.29. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасну сплату податків та зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.

4.2.30. Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної і статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства.

4.2.31. Здійснення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та виконання завдань за призначенням.

5. Основні завдання та функції МЦГР ШР

5.1.1. Організація діяльності, пов’язаної з виконанням заходів у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

5.1.2. Розвиток взаємодії з вітчизняними та іноземними урядовими та неурядовими підприємствами, установами та організаціями у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

5.1.3. Взаємодія з вітчизняними та іноземними компаніями-виробниками щодо тестування, технічного обслуговування та ремонту приладів, засобів та обладнання, що використовуються під час проведення робіт з гуманітарного розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів.

5.1.4. Виконання робіт із запобігання виникненню тамінімізації наслідків НС.

5.1.5. Здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення НС у мирний час та особливий період на території України.

5.1.6. Проведення під час виникнення НС на об’єктах і територіях аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт.

5.1.7. Участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС, а також надання населенню допомоги в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та біологічного зараження тощо за рішенням ДСНС.

5.1.8. Участь під час НС у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків НС і розміщення його у безпечних районах (місцях).

5.1.9. Ліквідація наслідків НС (подій) та надання допомоги населенню під час здійснення заходів територіальної оборони та під час антитерористичних операцій.

5.1.10. Постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування промислових підприємств, потенційно небезпечних об’єктів (у тому числі метрополітену і метробуду), водних об’єктів та окремих територій відповідно до укладених договорів.

5.1.11. Проведення пошуково-рятувальних робіт, гуманітарного розмінування за допомогою службових собак. Дресирування службових собак, систематичне тренування їх в умовах, близьких до практичних.

5.1.12. Виконання завдань і заходів радіаційного, хімічного захисту населення і територій.

5.1.13. Проведення радіаційної, хімічної розвідки в зонах радіаційного та хімічного забруднення, а також на маршрутах висування до них.

5.1.14. Проведення локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення.

5.1.15. Прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки в районі можливих дій підрозділів МЦГР ШР.

5.1.16. Організація харчування, забезпечення умов проживання, матеріально-технічного, медичного забезпечення та побутового обслуговування здобувачів освіти відповідно до чинного законодавства.

5.1.17. Надання екстреної та домедичної допомоги постраждалим особам на місці виникнення НС (подій).

5.1.18. Планування, організація та здійснення медичного забезпечення (попередні та періодичний медичний огляди, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи, медико-психологічна реабілітація) особового складу відповідно до чинного законодавства.

5.1.19. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час виконання завдань за призначенням.

5.1.20. Здійснення підбору особового складу МЦГР ШР відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатного до роботи за фахом.

5.1.21. Організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна МЦГР ШР.

5.1.22. Організація заходів та здійснення контролю із забезпечення безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МЦГР ШР під час виконання завдань за призначенням.

5.1.23. Мінімізація та ліквідація наслідків НС під час проведення антитерористичних операцій та виконання заходів територіальної оборони.

5.1.24. Під час довготривалого залучення до виконання завдань за призначенням забезпечувати особовий склад та працівників МЦГР ШР харчуванням у межах встановлених норм та за рахунок передбачених законодавством джерел фінансування.

5.1.25. Організація ремонту та технічного обслуговування техніки, обладнання та аварійно-рятувальних засобів.

5.1.26. Пропаганда та навчання у сфері цивільного захисту та участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах НС.

5.1.27. Забезпечення заходів з охорони праці осіб рядового і начальницького складу, працівників та слухачів.

5.1.28. Організація діяльності, пов’язаної з наданням професійної (професійно-технічної) освіти на рівні кваліфікаційних вимог та державних стандартів професійно-технічної освіти, згідно з ліцензованим обсягом прийому.

5.1.29. Програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчально-методичних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять.

5.1.30. Створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи.

5.1.31. Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації.

5.1.32. Атестація педагогічних працівників.

5.1.33. Розроблення робочих навчальних планів з професій та робочих освітніх програм з навчальних предметів на основі типових освітніх програм.

5.1.34. Розроблення правил прийому слухачів на основі типових правил прийому.

6. Організація освітнього процесу

6.1. Освітній процес у МЦГР ШР – це система організаційних, методичних і технічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог. Освітній процес у МЦГР ШР ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільної діяльності викладачів (інструкторів), здобувачів освіти, підприємств, установ та організацій і включає загальнотехнічну (загальнопрофесійну), професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також національно-патріотичну та культурно-просвітницьку роботу.

6.2. Професійне (професійно-технічне) навчання, підготовка осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними МЦГР ШР згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

6.3. Зміст освітнього процесу та терміни здобуття освіти в МЦГР ШР за конкретними робітничими професіями визначаються освітніми програмами (навчальними планами), які розроблено МЦГР ШР на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135, та освітніх програм (навчальних планів) підготовки фахівців, розроблених МЦГР ШР за дорученням Голови ДСНС і затверджених у встановленому порядку.

6.4. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в МЦГР ШР може здійснюватися за денною та дистанційною формами здобуття освіти. МЦГР ШР самостійно обирає форми та методи організації освітнього процесу, а викладачі (інструктори) самостійно, враховуючи положення загальної педагогіки, визначають засоби і методи освітньої діяльності та виховання здобувачів освіти.

6.5. Прийом слухачів на здобуття освіти до МЦГР ШР здійснюється згідно з правилами прийому, які розробляються МЦГР ШР на основі типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що затверджуються центральними органами виконавчої влади у сфері освіти.

6.6. Навчальний рік у МЦГР ШР починається та закінчується в терміни, визначені освітніми програмами (навчальними планами) та наказами ДСНС. Для деяких категорій здобувачів освіти під час організації підготовки заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками.

6.7. Навчальний час здобувачів освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм (навчальних планів) професійної (професійно-технічної) освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин. Тривалість проведення комплексних практичних занять у польових умовах визначається відповідно до вимог освітньої програми (навчального плану).

6.8. Освітній процес у МЦГР ШР завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. № 124/3417, та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.

6.9. Випускникам, які завершили освітній процес, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

6.10. Випускникам, які навчалися за професіями, пов’язаними із роботами на об’єктах із підвищеною небезпекою, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом зі свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

6.11. Методичне забезпечення освітнього процесу в МЦГР ШР здійснюють навчально-методичний відділ, педагогічна рада, предметні та циклові комісії та інші об’єднання педагогічних працівників (викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори).

6.12. Мовою освітнього процесу в МЦГР ШР є державна мова.

7. Педагогічні працівники

7.1. Педагогічні працівники МЦГР ШР – це особи, які належать до постійного особового складу МЦГР ШР та здійснюють педагогічну діяльність.

7.2. Статус педагогічних працівників мають особи, які проходять службу цивільного захисту та працівники ДСНС.

7.3. Права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії педагогічних працівників МЦГР ШР визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

7.4. Педагогічною діяльністю в МЦГР ШР займаються особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку та моральні якості, які дають змогу виконувати функціональні обов’язки за посадою, покладені на викладача (майстра виробничого навчання, інструктора).

7.5. Вимоги до викладачів (майстрів виробничого навчання, інструкторів) МЦГР ШР визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

7.6. МЦГР ШР може залучати до освітнього процесу спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва в порядку, установленому законодавством.

7.7. Атестація педагогічних працівників МЦГР ШР проводиться відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів МОН, МВС та ДСНС.

7.8. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.9. Педагогічні працівники МЦГР ШР мають право на:

7.9.1. Належні умови та оплату праці відповідно до законодавства.

7.9.2. Оплачувану відпустку відповідно до законодавства.

7.9.3. Матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених законодавством норм і пільг.

7.9.4. Користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою інфраструктурою МЦГР ШР відповідно до його призначення.

7.9.5. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

7.9.6. Підвищення кваліфікації, перепідготовку.

7.9.7. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

7.9.8. Захист професійної честі та гідності.

7.9.9. Участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності МЦГР ШР, а також його структурних підрозділів і внесення відповідних пропозицій у встановленому порядку.

7.9.10. Участь у роботі колегіальних органів управління МЦГР ШР.

7.9.11. Захист персональних даних тощо.

7.10. Педагогічні працівники МЦГР ШР зобов’язані:

7.10.1. Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та викладацьку майстерність.

7.10.2. Виконувати освітню програму (навчальний план) для досягнення результатів навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачами освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я.

7.10.3. Дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі.

7.10.4. Дотримуватись етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

7.10.5. Особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей.

7.10.6. Формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, виховувати в них повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України.

7.10.7. Сприяти зростанню престижу МЦГР ШР.

7.10.8. Дбайливо ставитися до майна МЦГР ШР.

7.10.9. Дотримуватися вимог охорони праці та виробничої санітарії.

7.10.10. Додержуватися вимог цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки.

7.10.11. Дотримуватися принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків тощо.

8. Здобувачі освіти

8.1. До здобувачів освіти в МЦГР ШР належить перемінний особовий склад, що складається із слухачів.

8.2. Слухач МЦГР ШР – це особа, зарахована до закладу на навчання за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації та курсів цільового призначення відповідно до чинного законодавства в межах ліцензійних обсягів.

8.3. Права і обов’язки здобувачів освіти МЦГР ШР визначаються законодавством та цим Статутом.

8.4. Здобувачі освіти МЦГР ШР мають право на:

8.4.1. Якісні освітні послуги, належні умови навчання за обраною професією.

8.4.2. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.

8.4.3. Матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, установленому законодавством України.

8.4.4. Користування в установленому порядку навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базою МЦГР ШР.

8.4.5 Продовження освіти за професією на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня.

8.4.6. Особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань щодо вдосконалення освітнього процесу, дослідно-експериментальної роботи, організації дозвілля, побуту тощо.

8.4.7. Безпечні і нешкідливі умови навчання.

8.4.8. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій викладачів (майстрів виробничого навчання, інструкторів), які порушують права або принижують їх честь і гідність.

8.4.9. Інші права передбачені чинним законодавством.

8.5. Здобувачі освіти МЦГР ШР зобов’язані:

8.5.1. Виконувати вимоги освітніх програм (навчальних планів) і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

8.5.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм.

8.5.3. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень.

8.5.4. Відвідувати заняття.

8.5.5. Виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;

8.5.6. Дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики.

8.5.7. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, оточуючих, довкілля.

8.5.8. Знати та виконувати вимоги правил пожежної безпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння.

8.5.9. Дотримуватися принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

8.5.10. Бережно ставитися до обладнання, засобів навчання, що використовуються в освітньому процесі.

8.5.11. Виконувати вимоги цього Статуту, правила внутрішнього розпорядку та розпорядчих документів, що регламентують освітню діяльність у МЦГР ШР.

8.6. За досягнення високих результатів у навчанні, оволодінні професією та за інші досягнення до здобувачів освіти застосовуються заохочення відповідно до чинного законодавства.

9. Майно та фінансування МЦГР ШР

9.1. Майно становлять матеріальні цінності, які закріпленні та одержані в установленому порядку.

9.2. Майно МЦГР ШР є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. МЦГР ШР використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Доходи або майно МЦГР ШР не підлягають розподілу та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.

9.3. Джерелами формування майна МЦГР ШР є майно:

9.3.1. Передане від ДСНС та інших підрозділів ДСНС.

9.3.2. Придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

9.3.3. Придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання окремих програм.

9.3.4. Отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб.

9.3.5. Отримане з інших джерел, не заборонених законодавством.

9.3.6. Гуманітарно-технічна допомога.

9.4. Джерелами фінансування МЦГР ШР є:

9.4.1. Асигнування загального фонду Державного бюджету України.

9.4.2. Кошти місцевих бюджетів на виконання окремих програм.

9.4.3. Кошти, одержані в установленому порядку від плати за постійне обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі, надані платні послуги, виконані роботи, ведення господарської діяльності.

9.4.4. Кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб.

9.4.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

9.4.6. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

9.4.7. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (оплата праці працівників) МЦГР ШР здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.4.8. МЦГР ШР здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

9.4.9. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди

МЦГР ШР, використовуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.4.10. Збитки, завдані МЦГР ШР в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

10. Управління (керівництво) МЦГР ШР

10.1. Управління (керівництво) МЦГР ШР безпосередньо здійснює начальник МЦГР ШР.

10.2. Начальник МЦГР ШР призначається та звільняється з посади Головою ДСНС.

10.3. Начальник МЦГР ШР забезпечує його діяльність, належний рівень готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за МЦГР ШР державного майна, збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу та працівників.

10.4. На посаду начальника МЦГР ШР призначаються особи в порядку, встановленому чинним законодавством та актами ДСНС.

10.5. Начальник МЦГР ШР представляє його в органах виконавчої влади, діє від імені МЦГР ШР у відносинах з фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

10.6. Начальник МЦГР ШР має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою ДСНС за поданням начальника МЦГР ШР.

10.7. На час відсутності начальника МЦГР ШР (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки за рішенням начальника МЦГР ШР виконує один із заступників.

10.8. Начальник МЦГР ШР відповідає за:

10.8.1. Виконання покладених на МЦГР ШР завдань і функцій відповідно до чинного законодавства та актів ДСНС.

10.8.2. Підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особовим складом.

10.8.3. Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, у межах своїх повноважень.

10.8.4. Забезпечення у межах компетенції виконання нормативно-правових актів з дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням.

10.8.5. Підготовку та подання пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення організаційної структури, внесення змін до штату, реорганізації або ліквідації МЦГР ШР.

10.8.6. Організацію роботи та несення служби особовим складом МЦГР ШР відповідно до вимог чинного законодавства, наказів Голови ДСНС та начальника МЦГР ШР.

10.8.7. Створення належних умов особовому складу МЦГР ШР для виконання ними функціональних обов’язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу особовим складом та порядку в службово-побутових приміщеннях.

10.8.8. Забезпечення виконання заходів безпеки праці під час несення служби, проведення гуманітарного розмінування, аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці.

10.8.9. Організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів МЦГР ШР відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень.

10.8.10. Організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

10.8.11. Своєчасне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства.

10.8.12. Організацію матеріально-технічного забезпечення МЦГР ШР шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна, що йому належить на праві оперативного управління, ефективне використання фінансів, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

10.8.13. Збереження інформації з обмеженим доступом.

10.8.14. Створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів.

10.8.15. Організацію складання та подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 3 років.

10.8.16. Організацію та забезпечення складання проекту кошторису на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, його виконання, а також контроль за правильним і економним витрачанням бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, додержання фінансової розрахункової дисципліни.

10.9. Начальник МЦГР ШР має право:

10.9.1. У межах компетенції видавати накази, доручення, які є обов’язковими для виконання підлеглим особовим складом, організовувати та контролювати їх виконання.

10.9.2. Затверджувати в установленому порядку положення про підрозділи МЦГР ШР, інструкції, плани, акти тощо.

10.9.3. Приймати на службу, призначати на посади та звільняти з посад осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.

10.9.4. Присвоювати чергові спеціальні звання особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.

10.9.5. Укладати та розривати контракти з особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (за винятком заступників МЦГР ШР).

10.9.6. Порушувати клопотання перед Головою ДСНС про:

прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту;

присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту;укладання та розірвання контрактів із заступниками начальника МЦГР ШР.

10.9.7. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників МЦГР ШР відповідно до чинного законодавства.

10.9.8. Укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності тощо) та відповідні контракти.

10.9.9. Особисто представляти інтереси в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах або давати на це доручення підлеглому особовому складу МЦГР ШР.

10.9.10. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на підлеглий особовий склад, крім заступників начальника центру, преміювати особовий склад відповідно до вимог чинного законодавства та у межах повноважень.

10.9.11. Порушувати клопотання перед ДСНС щодо нагородження підпорядкованого особового складу державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС тощо.

10.9.12. Виїжджати на місця аварій та стихійного лиха в установленому порядку, керувати роботою особового складу по їх ліквідації.

10.9.13. Здійснювати керівництво діями МЦГР ШР під час ліквідації наслідків НС, пов’язаних із терористичними актами.

10.9.14. Проводити огляди, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей МЦГР ШР, їх готовність до дій за призначенням.

10.9.15. Зупиняти роботи з гуманітарного розмінування, аварійно-рятувальні, пожежно-рятувальні, пошуково-рятувальні, спеціальні та інші невідкладні роботи, якщо виникла загроза життю осіб, які беруть участь у виконанні завдань за призначенням.

10.9.16. Виконувати інші функції відповідно до покладених завдань.

10.9.17. Має право підпису будь-яких документів стосовно діяльності МЦГР ШР із взаємовідносин з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності МЦГР ШР.

11. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників МЦГР ШР

11.1. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників регулюються законодавством України про працю.

11.2. На працівників МЦГР ШР поширюються усі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, наказами ДСНС. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.

11.3. Заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

11.4. Соціальний і правовий захист, гарантії працівників МЦГР ШР, пенсіонерів з числа працівників МЦГР ШР, у тому числі осіб з інвалідністю, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11.5.Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством.

11.6. Соціальні потреби працівників МЦГР ШР, покращення умов праці, життя і здоров’я працівників та членів їх сімей вирішуються начальником МЦГР ШР відповідно до чинного законодавства у межах видатків кошторису.

11.7. Працівники підлягають страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих під час виконання посадових обов’язків, згідно з чинним законодавством.

12. Ліквідація і реорганізація МЦГР ШР

12.1. Припинення діяльності МЦГР ШР (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація здійснюється за рішенням ДСНС чи її правонаступником або рішенням суду.

12.2. Ліквідація МЦГР ШР здійснюється відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

12.3. У разі ліквідації МЦГР ШР його активи (майно) передаються іншій неприбутковій організації або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховується до доходу бюджету.

13. Порядок внесення змін до статуту

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється ДСНС.