Правила прийому слухачів

І. Загальна частина

Ці правила розроблені відповідно до Наказу МОН України № 499 від 14.05.13 року «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013 року за № 823/23355 та Наказу МВС України № 412 від 26.05.2020 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту».

1.1 До Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України (далі Міжрегіональний центр ГРШР ДСНС України) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.3. Іноземні громадяни, особи без громадянства, які бажають здобути професійну освіту у Міжрегіональному центрі ГРШР ДСНС України здійснюють вступ на підставі відповідно до чинного законодавства, міжнародних договорів або окремих запрошень.

1.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.5. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.6. Прийом громадян до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України для здобуття професійної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня – «кваліфікований робітник» здійснюється відповідно до ліцензії МОН України.

1.7. Фінансування професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених ДСНС України, та коштів з інших додаткових джерел, не заборонених законодавством. План прийому слухачів за держзамовленням діє на підставі Наказу ДСНС України на навчальний рік, який формується заздалегідь керівниками органів і підрозділів цивільного захисту та затверджується Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.8. Прийом громадян понад державне замовлення, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом слухачів до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію Начальник Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України, який своїм наказом перед кожним началом навчального року визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та затверджуються в установленому порядку.

 2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань отримання професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту слухачів;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп відповідно до держзамовлення.

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України доводяться до відома вступників через засоби масової інформації (інтернет-сайт: mcgr.dsns.gov.ua) або інформаційні стенди (рекламні буклети) і обумовлюють:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

форми навчання;

обмеження з професій відповідно до кваліфікаційних вимог;

порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників;

порядок роботи приймальної комісії;

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України встановлюються відповідно до термінів держзамовлення та затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України вказуючи обрану професію (спеціальність), назву органу (підрозділу), який направляє на навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

для здобуття  іншої робітничої професії (спеціальності) за програмою перепідготовки – документ про раніше присвоєний освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”(оригінал або його завірену копію);

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Особи рядового і начальницького складу підрозділів ДСНС України, які направляються на навчання, повинні та мати при собі:

направлення на навчання (припис);

службове посвідчення встановленого зразка;

посвідчення про відрядження (за необхідністю);

медичну довідку про стан здоров’я (форма 086/о);

спортивну форму одягу;

речі особистої гігієни;

необхідне письмове приладдя;

реферат за завданням (для підвищення кваліфікації).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.При організації професійного навчання з використанням дистанційних технологій, вступник повинен знати основи роботи з засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться

за результатами співбесіди та іншими критеріями відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Прийом здобувачів освіти на підвищення кваліфікації для розширення і поглиблення раніше здобутих професійних знань, здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок в межах спеціальності за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до статті 14 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вхідний контроль (конкурсний відбір) або отримали незадовільні результати, до навчання не допускаються.

V. Зарахування

5.1. На навчання зараховуються особи, які вступають до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України за цільовим направленням та на навчання згідно договорів з фізичними особами, організаціями та підприємствами.

5.2. Після закінчення відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до навчального закладу за обраною формою навчання.

5.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору (вхідного контролю) кандидат на навчання у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.4. Зарахування до Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України здійснюється наказом Начальника центру.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, з Міжрегіонального центру ГРШР ДСНС України відраховуються.

6.2. При комплектуванні груп з кількістю осіб менше за ліцензований обсяг, Міжрегіональний центр ГРШР ДСНС України може проводити додатковий прийом здобувачів освіти в недоукомплектовані групи на договірній основі.

6.3. Особам, які без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вхідного контролю, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

ЗАВАНТАЖИТИ